2007 Carta Nunciatura Apostólica a la Loteria Nacional

Carta Nunciatura apostolica a la Loteria Nacioanl